ALGEMENE VOORWAARDEN

Termen

 1. FLORANCE of Florance.plus, Hoogrokersstraat 6, 8740 Pittem
 2. Klant: De persoon waarmee Florance een overeenkomst sluit en/of individueel handelt voor eigen gebruik.
 3. Partijen: FLORANCE en de klant.

Toepasbaarheid

 1. Deze termen en voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FLORANCE
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 1. Alle door FLORANCE gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. FLORANCE heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, op elk moment aan te passen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of delen daarvan, die FLORANCE niet kon voorzien bij het doen van een aanbod of het sluiten van een overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Stalen

Indien de klant een staal van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een indicatie is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de producten worden geleverd conform het staal.

Gevolgen van te late betaling

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is FLORANCE gerechtigd vanaf de dag dat de klant in verzuim is een interest van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Indien de klant de betalingstermijn niet respecteert, kan er vergoeding van enige compensatie aan FLORANCE worden aangerekend.
 3. Indien de klant niet op tijd betaalt, kan FLORANCE zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. In geval van vereffening, faillissement, beslag of opschorting van betaling namens de klant zijn de vorderingen van FLORANCE op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door FLORANCE, is hij nog steeds gehouden de overeengekomen prijs aan FLORANCE te betalen.

Recht op recuperatie van goederen

 1. Zodra de klant in gebreke is, heeft FLORANCE het recht om onbetaalde goederen terug te roepen.
 2. FLORANCE beroept zich op het recht op herstel door middel van een schriftelijke of elektronische aankondiging.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht tot recuperatie, moet de klant de betreffende producten onmiddellijk aan FLORANCE retourneren, tenzij partijen overeenkomen om hierover andere afspraken te maken.
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Retourrecht

 1. Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 15 dagen zonder opgave van redenen annuleren, op voorwaarde dat
  • Het product is niet gebruikt
  • Het product is niet bedorven
  • Het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de klant of aangepast aan zijn speciale behoeften
  • De klant heeft zijn herroepingsrecht niet opgezegd
 2. De bedenktijd van 15 dagen zoals vernoemd in paragraaf 1 vangt aan:
  • Op de dag nadat de klant het laatste product of deel van 1 bestelling heeft ontvangen
  • Zodra de klant voor het eerst een dienst heeft gekocht
 3. De klant kan zijn retourrecht kenbaar maken via info@florance.plus
 4. De klant is verplicht het product binnen 14 dagen na de bekendmaking van zijn retourrecht aan FLORANCE te retourneren, waarna zijn retourrecht vervalt.
 5. De kosten voor retourzending worden als volgt afgehandeld:
  • De klant stuurt een e-mail naar info@FLORANCE of gebruikt het contactformulier op de website om FLORANCE op de hoogte te stellen van zijn retour. In zijn bericht vermeldt de klant het ordernummer van de bestelling en de reden voor zijn retourzending.
  • FLORANCE reageert met de “RETOUR” -email.
  • De retourkosten worden door FLORANCE gedekt ALS EN ALLEEN ALS wij, FLORANCE een fout hebben gemaakt in de geleverde goederen. In ALLE andere gevallen staat de klant zelf in voor de betaling van de retourkosten.
 6. Als de aankoopkosten en andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) in aanmerking komen voor terugbetaling volgens de wet, zal FLORANCE deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het retourrecht aan de klant terugbetalen, mits dat de klant het product op tijd aan FLORANCE heeft geretourneerd.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Recht op eigendomsvoorbehoud

 1. FLORANCE kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door FLORANCE aan de klant verkochte producten behouden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot FLORANCE heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op basis van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog steeds betalingen aan FLORANCE verschuldigd is.
 3. FLORANCE is nooit aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Claims

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan FLORANCE te verrekenen met enige claim op FLORANCE.

Eigendomsvoorbehoud

 1. FLORANCE blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot FLORANCE onder welke overeenkomst dan ook met FLORANCE, inclusief claims met betrekking tot de tekortkomingen in de prestatie.
 2. Tot die tijd kan FLORANCE een beroep doen op hun recht op eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
 3. Voordat de eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verhuren, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien FLORANCE een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft FLORANCE het recht om schadevergoeding, verloren winst en interest te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij FLORANCE, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen prijs niet op tijd wordt betaald, heeft FLORANCE het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen te late levering door FLORANCE.

Levertermijn

 1. Een door FLORANCE opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet in acht wordt genomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering begint zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van FLORANCE heeft ontvangen.
 3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij FLORANCE niet binnen 10 dagen kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

 1. De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Als de verpakking van een geleverd product werd geopend of beschadigd, moet de klant een nota laten opmaken door de expediteur of bezorger voordat het product wordt ontvangen. Bij gebreke hiervan kan FLORANCE niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.
 2. Indien de klant zelf zorgt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan FLORANCE te melden. Voor alle andere schade tijdens het transport kan FLORANCE niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van transport door de klant.

Opslag

 1. Bestelt de klant producten later dan de overeengekomen leverdatum, dan is het risico van enig kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of laattijdige aankoop van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door verkeerde fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie is niet van toepassing in het geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, veranderingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderhevig zijn aan een overeenkomst tussen de partijen, gaat over naar de klant wanneer deze producten wettelijk en / of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde die het product ontvangt ten behoeve van de klant.

Retour

 1. Retour is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Retour vindt plaats binnen 15 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur
  • Het product wordt geretourneerd in de originele én ONGEOPENDE verpakking én met de originele labels er nog aan
  • Het product is niet gebruikt
 2. Artikelen met korting, artikelen met houdbaarheidsdatum zoals zaad, op maat gemaakte artikelen of speciaal aangepaste artikelen voor de klant kunnen enkel binnen de 15 dagen worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart FLORANCE voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door FLORANCE geleverde producten en / of diensten.

Klachten

 1. De klant moet een product of dienst van FLORANCE zo snel mogelijk inspecteren op mogelijke tekortkomingen.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant FLORANCE hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 15 dagen na het ontdekken van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat FLORANCE adequaat kan reageren.
 4. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen
 5. FLORANCE kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-uitkomen van zaad aangezien de groei van het zaad afhankelijk is van verschillende natuurinvloeden.

Ingebrekestelling

 1. De klant moet FLORANCE schriftelijk in gebreke stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling FLORANCE (op tijd) daadwerkelijk bereikt.

Hoofdelijke en verschillende verplichtingen van klanten

 1. Indien FLORANCE met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die FLORANCE volgens die overeenkomst verschuldigd is

Aansprakelijkheid van FLORANCE

 1. FLORANCE is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien FLORANCE aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. FLORANCE is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien FLORANCE aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat is betaald door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering en bij gebrek aan (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (deel van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website (www.florance.plus) of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van FLORANCE vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien FLORANCE toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming wegens zijn bijzondere aard of omdat deze van geringe betekenis is, de beëindiging niet rechtvaardigt.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door FLORANCE niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding slechts plaatsvinden nadat FLORANCE in gebreke is gesteld.
 3. FLORANCE heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden
  • indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt
  • indien de omstandigheden FLORANCE goede gronden geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen naar behoren.

Overmacht

 1. Een tekortkoming van FLORANCE in de nakoming van enige verplichting tegenover de klant kan niet worden toegerekend aan FLORANCE in elke situatie die ingaat tegen de wil van FLORANCE, wanneer het voldoen aan de verplichtingen tegenover de klant gedeeltelijk of volledig wordt verhinderd of wanneer het nakomen van deze verplichtingen niet redelijkerwijze kan verwacht worden van FLORANCE.
 2. De overmachtsituatie als bedoeld in lid 1 is ook van toepassing en niet beperkt tot:
  • noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.)
  • gebreken en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden
  • onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie
  • computervirussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • onvoorziene transportproblemen
  • slechte weersomstandigheden
  • werkonderbrekingen
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor FLORANCE een of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat FLORANCE daaraan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.
 5. FLORANCE is in geval van overmacht geen (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet indien zij als gevolg van de overmachtsituatie voordelen heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien het na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering noodzakelijk blijkt dat de inhoud moet wijzigen of aangevuld worden, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. FLORANCE heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden aangebracht.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door FLORANCE zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
 4. Klanten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten komend uit een overeenkomst met FLORANCE niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLORANCE.

Gevolgen van nietigheid of nietigverklaring

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, zijn overige bepalingen van deze voorwaarden nog steeds geldig.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat FLORANCE in gedachten had bij het opstellen van de voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. De Belgische rechtbank in het arrondissement waar FLORANCE is gevestigd, is exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgemaakt op 14/03/2022

[title]

[text]